新しいモノ作りを創造する会社 電子部品から自動車部品・医療部品・美容器具まで、あらゆる要求に対応します。
有限会社太田電子
TEL:047-431-7646

ne tür kumar lisansı alınabilir bilgisayar üretimi 10

SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

İşyeri nakli halinde yeni kimlik cüzdanı verilir eskisi iptal edilir.Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik cüzdanları oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir.Kimlik cüzdanları, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMRuhsat Alan Meslek Mensuplarının Hak ve ÖdevleriHaklarMadde 61 – Ruhsat almış olan meslek mensupları bağımlı veya meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları, ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları hallerde;a) Meslek kütüğündeki kayıtları, kanunlarında mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez.b) Meslek kütüğüne kayıtlı olmaları halinde;aa) Odalar ve birliğin faaliyetlerine katılırlar,bb) Üyelikten doğan haklarını kullanırlar.ÖdevlerMadde 62 – Ruhsat alan meslek mensupları bağımlı veya meslek dışında çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde unvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar. Oda ve Geçici Kurul’a karşı üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler.Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Meslek Kütüğünden SilinmesiMadde 63 – Ruhsat alan meslek mensupları aşağıdaki hallerde meslek kütüğünden silinir.a) Bu Yönetmeliğin 35. Maddesinin b, c, d ve e bentlerinde yazılı hallere göre meslek mensuplarının çalışanlar listesinden silinmesi,b) Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi,c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,d) Ölümü,e) Diğer sebepler.Yeniden müracaat edenlerden istenecek belgeler kaydın silinme nedenleri dikkate alınarak ilgili odaca belirlenir. AmaçMadde 1- Bu Yönetmelik; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Mu¬hasebecilerin, aday meslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlan¬maları için staj programlarını, staj sürelerini, stajlarda uygulanacak değerlendir¬me yöntemlerini ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. KapsamMadde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Serbest Muhasebecilerin tabi olacakları stajın başlaması, uygulaması, sonuçlan¬ması, denetlenmesi ve 3568 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine ilişkin uygulamala¬rın düzenlenmesine yönelik diğer hususları kapsar. Bu kapsamda 8-13 Şubat 2021 arasında düzenlenecek olan EuroCC Türkiye Yüksek Başarımlı Hesaplama Kış Okulu’nda aşağıda belirtilen eğitimler ve uygulamaları gerçekleştirilecektir. EuroCC-Türkiye Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) Yetkinlik Merkezi YBH alanında farkındalık ve yetkinliklerin artırılması ile akademi-sanayi işbirliğinin desteklenmesini hedeflemektedir.

Staja BaşlamaMadde 19- Staja başlama değerlendirmesini başaran aday meslek mensubu¬nun, hangi meslek mensubunun yanında veya gözetim ve denetiminde staja başlayacağı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca ilan edilir ve yanın¬da staj yapılan meslek mensubuna bildirilir.Aday meslek mensubu, ilgili staj döneminin ilk on günü içinde stajına başlamak zorundadır. Yanında staja başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla ilgili Odaya bildirir ve bu yazı aday meslek mensubunun dosyasında saklanır.Aday meslek mensubunun herhangi bir nedenle başka bir Oda faaliyet alanına nakli halinde, kalan süre için staja başlama ile ilgili hükümler uygulanır.İzin DurumuMadde 20- Aday Meslek Mensubu’na 1475 sayılı İş Kanunu’na göre izin kullandırılır. Staj değerlendirmeleri ve Odalar arasında nakil için ayrıca yedişer gün izin verilir.DisiplinMadde 21- Kanunun ve ilgili yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlenmiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır.Özlük HaklarıMadde 22- Aday meslek mensupları staja illerindeki TESMER Şubeleri bünyesinde başlarlar.Aday meslek mensubuna staj süresince bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinde belirtilen meslek mensubu tarafından ücret ödenir.Aday meslek mensubu ile TESMER arasında yapılacak sözleşme gereği aday meslek mensubunun sigorta primleri TESMER tarafından ödenir. Meslek men¬subu söz konusu sigorta primlerini ilgili ayın 10’una kadar TESMER’e ödemek zorundadır.Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri de¬ğiştirilir. Bu maddeye ilişkin uygulama TESMER Merkez Yönetim Kurulunca onaylanacak Stajyer Sözleşmesi ile düzenlenir.Aday meslek mensuplarının TESMER tarafından düzenlenen eğitim programları¬na katılmaları durumunda, giderleri kendileri tarafından karşılanır.Bağdaşmayan İşlerMadde 23- Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak iş¬ler; aday meslek mensupları için de geçerlidir. Ayrıca; aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar; kendi nam ve hesaplarına da, meslek mensuplarının yapabilecek¬leri işleri yapamazlar.Staj Sırasında İlişik KesmeMadde 24- Aşağıdaki hallerde; aday meslek mensuplarının stajı tamamlamalarına izin verilmez ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslekle ilişikleri kesilir.a) Bu yönetmeliğin 7. Maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, b) Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar,c) Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar,d) Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre stajı iptal edilmiş olanlar,e) Yönetmeliğin 22’nci maddesinde belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı davrananlar,f) Yönetmeliğin 23’üncü maddesine aykırı davrandığı tesbit edilenler, g) Yönetmeliğin 26’ncı maddesindeki şartları sağlayamayanlar.Oda Yönetim Kurullarının bu konulardaki kararları 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir.

  • EuroCC-Türkiye Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) Yetkinlik Merkezi YBH alanında farkındalık ve yetkinliklerin artırılması ile akademi-sanayi işbirliğinin desteklenmesini hedeflemektedir.
  • Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.Staj Sonunda İlişik KesmeMadde 25- Staj bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubu ile yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir.

Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.Staj Sonunda İlişik KesmeMadde 25- Staj bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubu ile yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir. B – BAŞVURMA USUL VE ESASLARlBaşvurma ve Eklenecek BelgelerMadde 11 – Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek başına veya ortaklık veyahut şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde; “çalışanlar listesine” kayıt olmak üzere işyerlerinin bağlı olduğu ilgili odaya başvururlar.Başvurma dilekçe ile olur. Dilekçenin, kayıt ve tarih numarasını havi nüshası ilgiliye verilir, diğer nüsha dosyada saklanır ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.1- (Örnek 1)’de gösterilen şekilde düzenlenmiş bildirim formu.2 – Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapılacak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.3 – Yeminli mali müşavirlerin yemin ettiklerine dair yemin belgesi. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.Tabela Asılması ZorunluluğuMadde 15 – Her meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek ünvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır.Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şirket ünvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile ünvanlarını da tabelaya yazabilirler.Kimlik Cüzdanı Alınması ve DeğiştirilmesiMadde 16 – Ruhsatı olup da bağımsız çalışmak isteyenlere bağlı oldukları odalar tarafından kimlik cüzdanı verilir.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA